Tuần phim nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, thực tiễn, sức sống lâu bền và quá trình kế thừa, vận dụng, phát triển những nội dung cốt lõi của “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới, phát triển bền vững của đất nước hiện nay; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Khai mạc Tuần phim kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam và 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Khai mạc Tuần phim kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam và 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Thiếu tướng Lê Xuân Sang tặng hoa đại diện các đoàn làm phim

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ghi nhận và biểu dương sự chủ động, nỗ lực của các cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, nghệ sĩ Điện ảnh Quân đội nhân dân trong công tác phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội để tổ chức Tuần phim.

“Công chiếu trong Tuần phim là những tác phẩm điện ảnh có giá trị cao về nội dung và nghệ thuật, mang những thông điệp sâu sắc, giàu tính nhân văn nhắn gửi đến các thế hệ người Việt Nam hôm nay để mỗi chúng ta cùng có trách nhiệm gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, tiếp tục nhân lên, làm giàu thêm những giá trị trường tồn của dân tộc Việt Nam.

80 năm trước, giữa bộn bề khó khăn của cách mạng, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng ở Võng La (Đông Anh, Phúc Yên, nay là Hà Nội) đã thông qua Đề cương về văn hóa Việt Nam do Tổng bí thư Trường Chinh soạn thảo. Đề cương ra đời, là ngọn đuốc soi đường, định hướng tư tưởng, nhận thức, phương châm hoạt động văn hóa cho toàn Đảng, toàn dân. Đề cương không những đã trở thành đường lối phát triển văn hóa Việt Nam suốt 80 năm qua mà còn tiếp tục soi đường, chỉ lối cho văn học nghệ thuật nước nhà trong thời gian tới; góp phần định hướng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế”, Thiếu tướng Lê Xuân Sang cho biết.

Thiếu tướng Lê Xuân Sang nhấn mạnh: “Tôi mong rằng, trong thời gian tới, Điện ảnh Quân đội nhân dân tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị sản xuất phim trong cả nước có thêm nhiều tác phẩm điện ảnh có chất lượng nghệ thuật cao, phản ánh, lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, bản sắc dân tộc, con người Việt Nam, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Qua đó, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, tri ân những công lao, cống hiến to lớn của quân và dân ta, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu vì độc lập thống nhất Tổ quốc”.

Được biết, Tuần phim do Điện ảnh Quân đội Nhân dân phối hợp với Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức từ ngày 24 – 27/4 tại rạp chiếu phim Điện ảnh Quân đội nhân dân, số 17 Lý Nam Đế, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trong khuôn khổ Tuần phim, Ban tổ chức chiếu phục vụ công chúng 8 tác phẩm điện ảnh về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam và con đường thống nhất đất nước đầy gian khổ và hào hùng của dân tộc.

Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu và khán giả đã có dịp xem phim tài liệu Hóa giải (đạo diễn Vũ Anh Nhất) và phim truyện Khúc mưa (đạo diễn Bùi Tuấn Dũng) do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất.